×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Učešće medicinskih sestara u rješavanju akutnih komplikacija dijabetesa

By
Mirjana Stamenović ,
Mirjana Stamenović
Ljiljana Milović ,
Ljiljana Milović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Natalija Hadživuković ,
Natalija Hadživuković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Jelena Pavlović ,
Jelena Pavlović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Sandra Joković
Sandra Joković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Akutne komplikacije dijabetesa predstavljaju akutno nastale metaboličkeporemećaje u čijoj osnovi leže ekstremni poremećaji nivoa glukoze u krvi.Cilj ovog istraživanja je da se ispita učestalost pojave akutnih komplikacijakod oboljelih od dijabetesa koje su nastale kao posljedica loše glikoregulacijei analizira obim i sadržaj sestrinskog rada u rješavanju tih komplikacija.Metode. Istraživanje je izvedeno u periodu septembar-oktobar 2011.godine nainternom odjeljenju u Univerzitetskoj bolnici Foča. U istraživanju su korišćenadva anonimna upitnika kojim su anketirani pacijenti koji boluju od dijabetesai medicinske sestre koje učestvuju u njihovom liječenju.Rezultati. Više od polovine pacijenata (60%) je upoznato sa komplikacijamadijabetesa, a više od dvije trećine (73%) ispitanika zna prepoznati znakehiperglikemije, dok 63% ispitanika zna da su osjećaj mučnine, gladi i klonulostiznaci hipoglikemije. Najveći dio medicinskog osoblja (71%) smatra daje najčešći uzrok komplikacija ne uzimanje terapije, zato više od dvije trećineispitanika (79%) motiviše pacijente da se pridržavaju higijensko-dijetetskogrežima i da redovno uzimaju terapiju.Zaključak. Naši rezultati ukazuju da pacijenti nisu dovoljno upoznati saakutnim komplikacijama dijabetesa, a da je znanje medicinskog osoblja nazadovoljavajućem nivou, mada može da bude još bolje. Zato je neophodnakontinuirana edukacija, kako bolesnika tako i medicinskog osoblja sa ciljemprevencije komplikacija od dijabetesa.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.